خانه
تماس با ما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پست های مصوب اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

شماره تلفن

عنوان پست

نام ونام خانوادگی

5539524

مدیرکل

جعفر پاشایی

5290337

کارشناس مسئول پیگیری وهماهنگی دفتر

صابر ناجی

5290338

کارشناس پیگیری وهماهنگی دفتر

حسین رسولی شربیانی

5538063

کارشناس مسئول امورزنان

طیبه معرفت

5569378

 

مشاور اجرایی مدیر کل

ضرغام نظری

5558897

مشاور مدیر کل و کارشناس مسئول امور جوانان

محمدحسین روشنی

5548066

رئیس اداره آموزش وپرورش استعدادهای درخشان

محمد حسین اشرفی

5290267

کارشناس آموزش وپرورش استعداد های درخشان

فیروز ابراهیمی

5290267

کارشناس آموزش وپرورش استعداد های درخشان

رسول فتحی وند

اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی

5539530

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی

رشید رضایی پارام

5563443

کارشناس مسئول اطلاع رسانی و روابط عمومی

بهروز امیر نادری

5290367

کارشناس  اطلاع رسانی و روابط عمومی

وحید عبدلی حیدری

5290376

کارشناس اطلاع رسانی و روابط عمومی

 

اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی

5549019

رئیس اداره

علیرضا فرشباف گلی

5563275

کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد

علیرضا قلی پور رشتین

5290310

کارشناس مسئول پاسخگویی به شکایات

علی مظفری

5290360

کارشناس

مهدی مهرپویا

5290310

کارشناس

ناصر شهریاری

5290355

کارشناس پاسخگویی به شکایات

میر حسین شریفی

5290319

کارشناس پاسخگویی به شکایات

عباس ایپچیان

5290355

کارشناس ارزیابی کارکنان و معلمان

نقی رحیمی

اداره حراست

5538055

رئیس اداره

علی اصغر بابازاده

5290356

کارشنــــــــــاس مسئول

علی کاویانی

5549010

کارشنــــــــــاس مسئول

مسعود شهناز

5290317

کارشنــــــــــاس مسئول

جعفر ملک زاده

5530972

کارشنــــــــــاس

مهدی تار قلی زاده

5290317

کارشنــــــــــاس

حسن ستاری کردلر

5290349

کارشنــــــــــاس

هادی زارعی

5290349

کارشنــــــــــاس

محمدعلی سلامی

5290349

کارشنــــــــــاس اسناد

پیام اردشیری

اداره حقوقی و املاک و حمایت قضایی کارکنان

5551612

رئیس اداره

خلیل یوسفی پور

5290325

کارشناس حقوقی ،املاک وحمایت قضایی

 

5539013

کارشناس حقوقی ،املاک وحمایت قضایی

یعقوب مشهدی

5290379

کارشناس حقوقی ،املاک وحمایت قضایی

داود فرزین فر

5290325

کارشناس حقوقی و امور دعاوی استخدام

صدیار زینالی

گروه انجمن اولیا و مربیان

5290324

رئیس گروه

ودود سفیدی هریس

5565487

کارشناس انجمن اولیا و مربیان

احد نوربخش

5290290

کارشناس انجمن اولیا و مربیان

اصغر شفائیه هیق

5290290

کارشناس انجمن اولیا و مربیان

محمد محرمی

هیئت رسیدگی به تخلفات اداری

5567010

رئیس رسیدگی به تخلفات اداری

علی گلی

5290339

عضوهیات رسیدگی به تخلفات اداری

جهانپور عزتی

5290339

عضوهیات رسیدگی به تخلفات اداری

محمد رضوی

5290340

کارشناس اتوماسیون اداری

رحمان عدلی

هسته گزینش

5531002

مدیر هسته

جلیل علی محمد زاده

5566016

کارشناس مسئول تحقیقات وپیگیری (عضوهسته)

حسین محمد زاده کمالی

5569972

کارشناس تحقیقات وپیگیری

حمداله جعفری

5574480

کارشناس تحقیقات وپیگیری

بایرامعلی نافعی

 5574480

کارشناس مسئول آموزش مصاحبه و امتحانات(عضو هسته)

فاطمه زارع زاده

5565013

کارشناس ارزیابی

شیرین خانساری

5534127

کارشناس ارزیابی

رضا زندیه

5534023

کارشناس مسئول پاسخگوئی (عضو هسته )

علی رزاقی خرمدرق

5565013

کارشناس پاسخگویی (خواهر)

فاطمه کامران آذر

5534023

کارشناس پاسخگویی (برادر)

احد زحمت دوست

5566835

کارشناس آموزش ،مصاحبه وامتحانات(برادر)

سید محسن باقری

5574481

کارشناس آموزش ،مصاحبه وامتحانات(خواهر)

فاطمه زارع زاده

5574481

کارشناس آموزش ،مصاحبه وامتحانات(خواهر)

نیر پناهی

5545447

کارشناس جذب نیرو

محمود علیپور صفا

5545447

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

علی هاشمی

5568972

کارشناس اتوماسیون اداری گزینش

قربانعلی نافعی

5545447

کارشناس امور اداری مالی

مهدی دایی بارنجی

5574481

متصدی اتوماسیون اداری گزینش

حسین جانگداز

5290237

بایگان

نادر یاوری

اداره سنجش آموزش و پرورش

5532246

رئیس اداره

صمد صمد یان

5565242

کارشناس مسئول سنجش

علی هاشمی فرزانه

5290312

کارشناس سنجش

محسن حسن پور

5559009

کارشناس مسئول امور فناوری سیستمهای مکانیزه سنجش و آموزش

باقر سمیعی

5290387

کارشناس امور فناوری سیستمهای مکانیزه سنجش و آموزش

جاوید فیضی لنبران

5290297

کارشناس مسئول ارزشیابی تحصیلی

محمد علی پور ولی

5290296

کارشناس ارزشیابی تحصیلی

محرم یوسفی دستجرد

اداره مدارس غیر دولتی و مشارکت های مردمی

5538053

رئیس اداره

حسن رهبرزاده

5549015

کارشناس مسئول امور شوراهای منطقه ای آموزش وپرورش

علی واحدی

5538051

کارشناس مسئول امورمراکز ومدارس غیر دولتی

ملک محمدجعفرپور

5569377

کارشناس امورمراکز ومدارس غیر دولتی

نادر فخیمی هریس

5290332

کارشناس امورمراکز ومدارس غیر دولتی

ابراهیم صفریان

5290346

کارشناس توسعه مراکز پیش دبستانی

یوسف زارع نبیلیان

5538459

کارشناس مسئول آموزش از راه دور

هوشنگ دیداری

5538459

کارشناس آموزش از راه دور

 محمد باقری

اداره امور شاهد وایثارگران

5538050

رئیس اداره امور شاهد وایثارگران

ولی اله جواهری

5290248

کارشناس امور شاهد وایثارگران

جهانگیر بیرامی

5290311

کارشناس امور شاهد وایثارگران

یعقوب خورشیدی زنگبار

5290311

کارشناس امور شاهد وایثارگران

 احد خباز

اداره آموزش و پرورش استثنایی

5430130

رئیس اداره

رضا خانمحمدی

5430132

معاون اداره آموزش و پرورش استثنایی

جعفر محرمی

5340150

کارشناس امور اداری ومالی ومشارکتهای مردمی

مرتضی قانونی بستان آباد

5430151

کارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی

صمد قصابی

5430152

کارشناس آموزش وپرورش کودکان ودانش آموزان پیش دبستانی وابتدایی دچار مشکلات بینائی

محمد علی جلالت

5430150

کارشناسآموزش وپرورش کودکان ودانش آموزان پیش دبستانی وابتدایی دچار مشکلات شنوایی

مریم قلی نژاد

5430151

کارشناسآموزش وپرورش کودکان ودانش آموزان دچار مشکلات جسمی وحرکتی

سارا اصغری

5430152

کارشناسآموزش وپرورش کودکان ودانش آموزان دچار مشکلات چند معلولیتی

سعید لطفی

5430150

کارشناسآموزش وپرورش کودکان ودانش آموزان پیش دبستانی وابتدائی کم توان ذهنی

کبری کاظمی

5430151

کارشناس آموزش وپرورش کودکان ودانش آموزان دوره پیش حرفه ای ومتوسطه حرفه ای

علی اقبالی

5430152

کارشناسآموزش وپرورش کودکان ودانش آموزان دچار مشکلات ویژه یادگیری ورفتاری

نسرین خیاطی

5430150

کارشناس مسئول تشخیص،توانبخشی وبهداشت معلولین وپرورشی

ثریا چاپاری ایلخچی

5430151

کارشناس تشخیص وتوانبخشی

عباس حسن پور

5430152

کارشناس مشاوره ،مددکاری وانجمن های اولیاءومربیان معلولین

زهرا علی اصغری صدری

5430150

کارشناس تربیت بدنی معلولین

سعید لطفی

معاونت آموزش ابتدایی

5550467

معاون مدیرکل

محمد شاطریان القندیس

5290205

کارشناس هماهنگی وپیگیری

جواد عسگری

گروه آموزش پیش دبستانی ودبستانی

5572523

رئیس گروه آموزش دوره دوم ابتدایی

 ناصر ابراهیمی

5290292

کارشناس مسئول آموزش دوره اول ابتدایی

عادل احمدیان

5290297

رئیس گروه آموزش دوره اول ابتدایی

صفر وحدتی

5553961

کارشناس مسئول آموزش دوره دوم ابتدایی

ثریا حسین پور جمشیدی

5290236

کارشناس ارزیابی عملکرد مراکز پیش دبستانی

فخر السادات روحانی

5290366

کارشناس آموزش دوره دوم ابتدایی

داداش ارمغانی

گروه تکنولوژی وگروههای آموزشی

5290294

رئیس گروه تکنولوژی وگروههای آموزشی

موسی راجی

5290200

کارشناس گروههای آموزشی وتکنولوژی آموزشی

اشرف بابائی کوچکی

معاونت سواد آموزی مدیر کل

5549012

معاون سواد آموزی مدیر کل

جمال پیری

5549013

کارشناس هماهنگی و پیگیری دفتر

احمد باقری

5290375

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی

علی نوری اصل

5290368

کارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی

حسن چاکری شادباد

5290368

کارشناس ارزشیابی تحصیلی

بهارک تقی زاده

5538467

رئیس اداره دوره های سواد آموزی

رضا قدیمی

5290216

کارشناس دوره سوادآموزی

علی اوجاقی

5290359

کارشناس دوره تحکیم و انتقال

عشقعلی مددلو

5290365

رئیس اداره ساماندهی آموزشهای داوطلبانه و واگذاریها

عبداله فتحی

5290323

کارشناس آموزشهای داوطلبانه

رویا شهبازی خواه

5290371

کارشناس ترویج سوادآموزی

اژدر پناهی

معاونت آموزش متوسطه

5568600

معاون مدیر کل

سید حمایت میرزاده

5290289

کارشناس هماهنگی وپیگیری دفتر

جواد عسگری

گروه آموزش دوره اول متوسطه

5553055

رئیس گروه آموزش دوره اول متوسطه

نعمت ولی نژادهزه بران

5539526

کارشناس مسئول آموزش دوره اول متوسطه

منصور ممی پور هوراند

5290276

کارشناس آموزش دوره اول متوسطه

ناصر صامصونچی

5290278

کارشناس آموزش دوره اول متوسطه

غلام مقدسی

گروه آموزش دوره دوم متوسطه

5524024

رئیس گروه آموزش دوره دوم متوسطه

فریده حقائی

5560101

کارشناس مسئول آموزش دوره دوم متوسطه

داود فرتاش

5290287

کارشناس آموزش دوره دوم متوسطه

علیرضا نظری

5290277

کارشناس آموزش دوره دوم متوسطه

جواد میرزایی

5290361

کارشناس آموزش دوره دوم متوسطه

فرهاد نوری کوسه لار

اداره آموزش های فنی وحرفه ای وکاردانش

5538062

رئیس اداره آموزش های فنی وحرفه ای وکاردانش

نعمت ولی نژاد

5566155

کارشناس مسئول آموزش فنی وحرفه ای

فاضل محمدی

5290202

کارشناس مسئول آموزش فنی وحرفه ای

احمد معمارزاده

5569171

کارشناس مسئول کار ودانش وکشاورزی

محمود الهامی

5290207

کارشناس کار ودانش وکشاورزی

رجب نیک بخت

5290352

کارشناس کار ودانش وکشاورزی

عباس اقدمی

5290208

کارشناس کار ودانش وکشاورزی

علی اسماعیلی

گروه تکنولوژی وگروههای آموزشی

5538065

رئیس گروه تکنولوژی وگروههای آموزشی

انشاءاله قاسملو

5569375

کارشناس مسئول تکنولوژی وگروههای آموزشی

ابوالفضل شبانی

5290284

کارشناس تکنولوژی وگروههای آموزشی

محمود رضاپور شفیق

معاونت پرورشی وفرهنگی

5538450

معاون مدیر کل

طاهر علمی

5538450

کارشناس هماهنگی و پیگیری دفتر

بیوک عالی پور

اداره مشاوره تربیتی

5563626

رئیس اداره مشاور تربیتی

جهانبخش غلامی

5557256

کارشناس مسئول مشاوره تربیتی و تحصیلی

اسمعیل بایگان

5557256

کارشناس مشاوره تربیتی

آرش یگانه فرد

5530703

رئیس مرکز مشاوره وخدمات روانشناختی دانش آموزان

رقیه عیدی خطیبی

5530703

کارشناس مشاوره

اسداله صحتی

5530703

کارشناس مشاوره

معصومه جداری زارع زاده

5557256

کارشناس مشاوره تربیتی

آسیه احمدی طاهر

5290400

کارشناس مددکاری

ساناز وثوقی

 

رئیس امور فعالیتهای دانش آموزی

ناصر کفش خواه مقدم

 

کارشناس امور فعالیتهای دانش آموزی

احمد راغب

 

کارشناس امور فعالیتهای دانش آموزی

محمد تقی نسب

 

کارشناس امور فعالیتهای دانش آموزی

کریم حاجلو

3845553

رئیس اردوگاه الغدیر(برادران)

داریوش حکیمی

3844400

کارشناس امور فرهنگی

بهمن احمدیان

3835553

کارشناس امور برنامه ریزی

مهدی کامکار منور

 

سرایدار و خدمت گذار

سجاد اکبری باروقی

3863330

رئیس اردوگاه الغدیر(خواهران)

روشن حسن علی زاده

3863331

کارشناس امور فرهنگی

رباب مهدی زاده

 

کارشناس امور اجرایی و برنامه ریزی

علی ولی نژاد

5538468

رئیس باشگاه پرورشی

میرعدالت موسی نژاد

اداره فرهنگی ، هنری

5571720

رئیس اداره فرهنگی ، هنری

میریحیی همایون هیق

 

کارشناس امور بسیج دا نش آموزی

لیلا محمدپور

5538464

کارشناس تربیت سیاسی ،اجتماعی ومناسب ها وایام اله

کریم حسین زاده

5538464

کارشناس مسئول فرهنگی هنری وفوق برنامه

مقداد جعفری

5290305

کارشناس فرهنگی هنری وفوق برنامه

یوسف پورباقر

5571710

کارشناس مسئول فعالیت های اردویی وکانونها

یعقوب فنایی پیرلر

5290309

کارشناس فعالیت های اردویی وکانونها

 

5290309

کارشناس فعالیت های اردویی وکانونها

اسماعیل حبیب زاده ملکی

اداره امور قرآنی ، نماز و عترت

5538466

رئیس اداره امور قرآنی ، نماز و عترت

سعید دهقانی

5290414

کارشناس مسئول گسترش فرهنگ نماز

علی نایبی

5290414

کارشناس گسترش فرهنگ نماز

حمیده اسحاقی

5290414

کارشناس مسئول قرآن وعترت

علی جعفری

5290414

کارشناس قرآن ونماز و عترت

محمد مختاری مرکید

اداره امور تربیتی

5538468

رئیس اداره امور تربیتی

حمید رضا راعی

5530703

کارشناس امور تربیتی

سید مهدی طباطبایی

معاونت تربیت بدنی و سلامت

5549018

معاون تربیت بدنی و سلامت

رسول صادقی مقبره

5290419

کارشناس پیگیری وهماهنگی دفتر

علی هجیری آذر

اداره سلامت و تندرستی

5532247

رئیس اداره سلامت و تندرستی

مرادعلی سبز علی زاده

5290328

کارشناس سلامت و تندرستی

معصومه مازوچیان

5290328

کارشناس سلامت و تندرستی

مسلم خالقی

اداره تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی

5290357

رئیس اداره تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی

ابوالقاسم کردکتول

5290397

کارشناس تربیت بــــــدنی پســـــــران

محرمعلی پاشایی فر

5532243

کارشناس مسئول تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی پسران

مرتضی احمدزاده

5290397

کارشناس تربیت بــــــدنی پســـــــران

فیروز عبدالله زاده

5534921

کارشناس مسئول تربیت بــدنی دختــران

لیلا علی محمد زاده

5290336

کارشناس تربیت بـدنی دختــران

مهین عبدالهی فخیم

5290336

کارشناس تربیت بـدنی دختــران

نرمین محقق

اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی

5290425

رئیس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی

مجید ملک پور

5290426

کارشناس مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی

حمیدرضا عاطفی فر

5290427

کارشناس مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی

مرتضی احمدزاده گرگری

معاونت پژوهش ، برنامه ریزی و نیروی انسانی

5538056

معاون پژوهش وبرنامه ریزی ونیروی انســانی

بهلول ابراهیم زاده

5538056

کارشناس هماهنگی و پیگیری امور دفتری

رحمان نجفیان

گروه تحقیق و پژوهش

5566464

رئیس گروه

مرتضی علمی

5290238

کارشناس تحقیق و پژوهش

 ارشد یاری ترکی

5538061

کارشناس تحقیق و پژوهش

 

گروه بررسی محتوای آموزشی وپرورشی (مجازی)

5532240

رئیس گروه

کاظم حشمتی سیس

اداره فناوری اطلاعات وارتباطات

5539870

رئیس اداره

فرداد تیموری

55384552

کارشناس برنامه ریزی و هوشمندسازی مدارس

ابراهیم فرجی

5539872

کارشناس توسعه شبکه ها

عبدالناصر فرشباف گلدوز

5290286

کارشناس توسعه شبکه ها

مهدی فرج پور

5539871

کارشناس مسئول پشتیبانی سیستم های نظام جامع

حبیب جعفری

5290281

کارشناس پشتیبانی سیستم های نظام جامع

یوسف نژد ساعی

5290344

کارشناس توسعه شبکه ها

بهنام رضایی

5290263

کارشناس پشتیبانی سیستم های نظام جامع

حسین صفری

اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی

5567865

رئیس اداره

یحیی نجابت

5290424

کارشناس ارتباط با پردیس های دانشگاهی و متحدین خدمت

فیروز امامی

5290438

کارشناس مسئول برنامه ریزی و نیروی انسانی

علیرضا قادری

5290433

کارشناس برنامه ریزی و نیروی انسانی

علی اکبر سلمانی

5290437

کارشناس برنامه ریزی و نیروی انسانی

اکبر آرمند

5537269

کارشناس مسئول اجرای دوره های آموزشی

محمد شرقی خسروشاهی

5232210

کارشناس اجرای دوره های آموزشی

حسن رهبر زاده

گروه طرح و برنامه

5548172

رئیس گروه

اقبال پور ولی

5550736

کارشناس طرح و برنامه

محمدرضا رضوی هریس

5290413

کارشناس طرح و برنامه

صمد امجدی فرشی

5569991

کارشناس مسئول آمار

سعید مردانه

5290261

کارشناس آمار

اصغرعبدالرزاقی

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

5567077

 معاون توسعه منابع و پشتیبانی

احمد ناصری

 

کارشناس مسئول تغذیه و نظارت بر توزیع شیر مدرسه

عباس علیزاده

 

کارشناس تغذیه و نظارت بر توزیع شیر مدرسه

حسن بابازاده سیه رود

اداره بودجه

5568940

رئیس اداره

ناصر افسری گرکری

5568092

کارشناس مسئول بودجه

احد فراقی پراپری

5290256

کارشناس بودجه

جواد نوذری ممقانی

5290354

کارشناس بودجه

 

5539528

کارشناس مسئول بودجه عمرانی

یونس تقی زاده

5290354

کارشناس بودجه عمرانی

علی اسد نژاد حقی

اداره تعاون و امور رفاهی

5571267

رئیس اداره

مالک افشاری

5535868

کارشناس مسئول امور رفاهی

جواد ذبیحی

5290343

کارشناس امور رفاهی

محمد حسن پور

5535868

کارشناس امور رفاهی

نادر رنجبر

5549555

کارشناس مسئول وام وتسهیلات

احمد علی سرمدی

اداره امور اداری وتشکیلات

5538064

رئیس امور اداری و تشکیلات

کیانوش عطایی

5569376

کارشناس مسئول تشکیلات انتصاب واصلاح روشها وتحول اداری

بهروز قربانپور

5569992

معاون امور اداری

عزیز عیسی زاده

5290213

کارشناس ساختارهای سازمانی، انتصابات و تحول اداری

خدیجه نجفی

5548067

کارشناس مسئول استخدام

حسن جاویدی قلعه لر

5290215

کارشناس استخدام

عبداله ولی زاده

5557604

کارشناس مسئول نقل وانتقالات ،مرخصی وماموریت ها

علی عبدلی

5290204

کارشناس نقل و انتقالات، مرخصی و ماموریت ها

بیوک آقا اسماعیلی

5568945

کارشناس مسئول حقوق و مزایا

حسن امجدی

5290232

کارشناس حقوق و مزایا

منصور کرمی

5290213

کارشناس ئحقوق و مزایا

عادل پورعباد

5290228

کارشناس امور اداری بازشستگان

اصغر قاسم زاده

5290228

کارشناس امور اداری بازشستگان

رعنا قربان زاده

اداره راهبردی مکاتبات و اسناد

5538066

رئیس اداره راهبردی مکاتبات و اسناد

محمد حسین عباسپور صالح

5290231

معاون راهبردی مکاتبات و اسناد

نبی گوزلی

5290237

کارشناس اتوماسیون اداری

رامک شریعت زاده

5290237

کارشناس اتوماسیون اداری

سید اسحق صفوی خلخالی

5290240

کارشناس اتوماسیون اداری

جمشید انصاری

5290240

کارشناس اتوماسیون اداری

علی حسین پور

5290240

مسئول بایگــــانی

غلامرضا اسماعیل پور

5290240

 بایگان

قلی نامی

اداره امور مالی

5539527

رئیس اداره امور مالی

اصغر نژاد محمد

5566849

معاون  امور مالی

نصرت الله امیریان

5567522

کارشناس مسئول رسیدگی وتسجیل اسناد

حبیب اله حسین زاده

5290395

کارشناس  رسیدگی وتسجیل اسناد

مقصود زینال زاده

5290395

کارشناس  رسیدگی وتسجیل اسناد

علیرضا عزیز زاده

5557553

کارشناس مسئول اعتبارات

علی بیداری کجاباد

5290402

کارشناس اعتبارات

حسین کاظمیان اسفنجانی

5568059

کارشناس مسئول دریافت وپرداخت

بهروز الهیاری

5290402

کارشناس دریافت وپرداخت

 

5290402

کارشناس دریافت وپرداخت

علی عباس زاده

5557553

کارشناس مسئول دفترداری وتنظیم حسابها

علی میر قربانی پریخانی

5290330

کارشناس دفترداری و تنظیم حسابها

ناصر کیهان مهر

5566849

کارشناس مسئول امور مالی بازنشستگان و موظفی بگیران

افشین پارسا مهر

5566849

کارشناس امور مالی بازنشستگان و موظفی بگیران

موسی احیایی

5566849

کارشناس  امور مالی بازنشستگان و موظفی بگیران

 

5290345

کارشناس دفترداری و تنظیم حسابها

حمید درختی

5565213

کارشناس مسئول امورمالی وجمعداراموال

پرویزآقازاده

 

حسابدار و مسئول امور دفتری و بایگانی اسناد

صالح شقاقی پور

اداره پشتیبانی وخدمات

5571721

رئیس اداره پشتیبانی وخدمات

محمد باقر عابدینی زال

5538054

معاون پشتیبانی وخدمات

یونس امانی

5290388

کارشناس امورعمرانی وساختمان

سجادعبادی

5290223

کارشناس برنامه ریزی خرید

ایرج خدایی

5290229

مسئول انبارها

حسن رضاپور

5290244

انباردار

محمد علی جلیلی

5290244

انباردار(تحت نظارت ستاد تغذیه)

فرهاد عبدی سقندل

4467987

کارشناس کتب درسی ونشریات کمک آموزشی

محبوب مصباح آذغان

5569172

کارشناس امور قراردادها

قدرت خداداده

5569172

کارشناس امور قراردادها

علیرضا فهیمی

5290244

سرایدار

مجید محمدی

5574480

نگهبــــان

ظهراب محمودیان

5290229

مسئول امور نقلیه

ابراهیم نیک رفتار

5290229

راننده سنگین (اکبر مهدی نژاد)

اکبر مهدی

 

سه شنبه 11 شهريور 1393   21:01:10

Guest2 (meduguest2)


Powered By Sigma ITID.